5.2. A meteorológiai támogatás

A meteorológiai támogatás a különböző katonai műveletek számára nélkülözhetetlen meteorológiai információ biztosítása a döntéshozó számára a tevékenység tervezésének és végrehajtásának elősegítése, a hatékonyság fokozása, valamint az élet- és vagyonbiztonság növelése céljából. Tartalmát és formáját, valamint a meteorológiai támogatással szemben támasztott katonai követelményeket a meteorológiai szolgálattal folytatott konzultáció alapján mindig a felhasználó határozza meg és dolgozza ki.

A meteorológiai támogatás nemzetközi együttműködéssel valósul meg. A légköri paraméterek mérésétől és megfigyelésétől a meteorológiai előrejelzésig terjed, mely egy több lépésből álló, komoly felkészültséget és nagy figyelmet igénylő bonyolult folyamat. A láncolat utolsó lépése a felhasználók (parancsnokok, irányítók, tervezők, operátorok, repülő-hajózó személyzet stb.) tájékoztatása az időjárási viszonyokról.

A meteorológiai támogatás célja a Magyar Honvédség és a NATO együttműködő szervezetei (a továbbiakban: felhasználók) számára biztosítani a tevékenységük tervezéséhez és végrehajtásához szükséges meteorológiai információt a béke, a válságreagáló, a béketámogató és a háborús műveletek során.

A meteorológiai támogatás tehát magában foglalja:

A Magyar Honvédség (MH) feladatainak meteorológiai támogatását az MH Geoinformációs Szolgálat és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó meteorológiai szakállomány, azaz a katonai meteorológiai szolgálat végzi. A katonai meteorológiai szolgálat szakmai irányító szerve az MH Geoinformációs Szolgálat.

A katonai meteorológiai szolgálat legfontosabb feladatai közé az alábbiak sorolhatók:

Az MH Geoinformációs Szolgálat alapfeladatai között a katonai repülőterek és az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ központi repülésmeteorológiai szolgálatának szakmai felügyeletén túl az alábbiak szerepelnek:

5.2.1 A meteorológiai támogatás alapelvei

A Magyar Honvédség meteorológiai támogatásának alapelvei szoros összhangban vannak az MH Összhaderőnemi Doktrínával, valamint a NATO és a nemzetközi meteorológiai szervezetek által lefektetett meteorológiai támogatási alapelvekkel.

A katonai műveleteket irányító parancsnok mindig számításba veszi a meteorológiai viszonyokat. A döntéshozó számára a pontos, időszerű, releváns és megbízható meteorológiai támogatás nyújtja azokat a szükséges ismereteket, amelyek lehetővé teszik számára az időjárás katonai műveletekre gyakorolt hatásának értékelését, ezzel elősegítik a katonai műveletek tervezését és sikeres végrehajtását. A meteorológiai információ megfelelő felhasználásával biztosítani lehet a harci-technikai eszközök, a logisztika és az élőerő optimális alkalmazását a katonai műveletek hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében.

Amennyiben a meteorológiai támogatás alapelvei nem teljesülnek, illetve a támogatás rendszerében a végrehajtás során bárhol tartós zavar lép fel, akkor a támogató képesség részlegesen vagy akár tartósan is elveszhet.

Időszerűség

A meteorológiai támogatás csupán abban az esetben tekinthető hatékonynak, ha a parancsnok kellő időben megkapja a számára fontos meteorológiai információt ahhoz, hogy a döntéshozatali ciklusban számításba vehesse az időjárás katonai műveletekre gyakorolt hatását.

A légkörfizikai folyamatok nagy része rendkívül gyorsan zajlik. A légkör állapotának változékonysága miatt a meteorológiai információ rövid idő alatt elveszíti aktualitását. Ezért törekedni kell arra, hogy a meteorológiai tájékoztatás mindig időszerű legyen, és mindenkor készen álljon a döntéshozatal elősegítésére. Ennek érdekében szükséges, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a légkörben zajló folyamatokat (mérünk, megfigyelünk és értékelünk), s a meteorológiai információcserét pedig nagysebességű, megbízható távközlési rendszereken valósítsuk meg.

Pontosság

A meteorológiai információ csak akkor használható fel hatékonyan, ha a meteorológiai tájékoztatás pontos és megbízható. A meteorológiai tájékoztatás pontatlansága, a tájékoztatást végző szakszemélyzet tévedése vagy bizonytalansága hibás parancsnoki döntéshez vezethet. Így az a meteorológiai támogatás minden szintjén a meteorológiai szolgálat iránti bizalom megingását, elvesztését eredményezheti.

A meteorológiai adatok előállítása, a meteorológiai viszonyok elemzése, térbeli és időbeli numerikus előrejelzése során jelentős mennyiségű meteorológiai információ keletkezik. A numerikus előrejelzésben felhasznált meteorológiai adatok szükségszerűen tartalmaznak elkerülhetetlen pontatlanságokat, amelyből törvényszerűen következik, hogy a numerikus előrejelzési produktumok is hibával, bizonytalansággal terheltek.

A meteorológus szakszemélyzet szakmai tapasztalatára alapozva folyamatosan törekszik a bizonytalanságok csökkentésére, a tájékoztatás pontosságának növelésére. A meteorológiai tájékoztatást végző személy felelőssége azonban, hogy felhívja a döntéshozó figyelmét arra, hogy a meteorológiai információ a légköri folyamatok természetéből adódóan gyorsan veszít értékéből, aktualitásából, továbbá, hogy a meteorológiai előrejelzés egy elég jól meghatározható időlépcsőn túl objektív bizonytalanságokat tartalmaz.

Fontosságra törekvés

Mint tudjuk, a légkör múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli állapotát számos meteorológiai paraméter komplex elemzésével lehet jellemezni. A katonai felhasználók azonban általában nincsenek felkészülve a légkörben zajló folyamatok részletes áttekintésére, megértésére. Ezért csupán annyi információt szükséges a rendelkezésükre bocsátani, amely elősegíti a döntéshozatal folyamatát. Azaz a meteorológiai tájékoztatás felhasználóbarát és feladatorientált kell, hogy legyen.

A meteorológiai támogatással szemben támasztott katonai követelményeket mindig a felhasználó határozza meg. A meteorológiai támogatást végző meteorológiai szakszemélyzet a tervezett katonai feladatok ismeretében dönti el, hogy milyen meteorológiai információra van szüksége a felhasználónak, döntéshozónak. A felhasználó számára feltétlenül fontos, de nem az egyetlen az időjárási viszonyokról szóló tájékoztatás. Ezért a meteorológiai tájékoztatás a körülményekhez alkalmazkodva rövid, a lényeges időjárási elemek részletezésére szorítkozik. A tájékoztatás során fontos figyelembe venni azt is, hogy a felhasználó nem feltétlenül rendelkezik megfelelő mélységű meteorológiai ismeretekkel.

Az erőfeszítések egysége és a konzisztencia

A katonai tevékenység vezetésének és irányításának elősegítése érdekében, továbbá azért, hogy a döntéshozók egyformán vehessék figyelembe az időjárás katonai műveletekre gyakorolt hatásait, a műveleti területen belül a meteorológiai szolgálat egységes meteorológiai tájékoztatást nyújt.

A meteorológiai támogatást végző szervezet elveiben egyszerű, de felépítését tekintve rendkívül összetett. A rendszer nagyon sok elemből tevődik össze, amelyek történeti, pénzügyi és más okokból kissé eltérő módon végzik tevékenységüket. Ennek következtében a meteorológiai támogató rendszer több, különböző időjárás-elemző központjában egymástól kismértékben eltérő előrejelzési produktumok keletkezhetnek. Ezért a különböző produktumokat felhasználó, a közvetlen támogatást végző csoportok/részlegek általában kissé eltérő tájékoztatást adnak a felhasználóknak. Ez önmagában nem baj, ha a meteorológiai támogatás pontossága egyébként megfelel a követelményeknek.

A szövetséges katonai tevékenység során azonban gyakran előfordul, hogy különböző nemzetek és fegyvernemek csapatai közös feladatot hajtanak végre. Ilyen esetben nem engedhető meg, hogy az egyes nemzeti meteorológiai támogató csoportok/részlegek eltérő tájékoztatást nyújtsanak, mert az inkonzisztens tájékoztatás zavart fog okozni a döntéshozatali folyamatban. Éppen ezért a meteorológiai támogató csoportok tevékenységét a szövetséges műveletek parancsnoksága (SHAPE) és az integrált meteorológiai és oceanográfiai (IMETOC) támogatásért felelős vezető nemzet koordinálja annak érdekében, hogy érvényesüljön az "egy hadszíntér, egy előrejelzés" elve. A NATO műveletek során a koordináció a kijelölt katonai meteorológiai központok által kiadott, a meteorológus szakszemélyzet munkáját segítő átfogó környezeti kép, ún. REP (Recognized Environmental Picture) felhasználása révén valósul meg. A REP tartalmazza mindazt az oceanográfiai és meteorológiai információt, amely alapján a meteorológiai támogatás a katonai műveletek széles skáláján, a hadműveletitől a harcászati szintig biztosítható.

Az összhaderőnemi műveletek IMETOC támogatásához, a feladatra szabott produktumok előkészítéséhez csak a vezető nemzet által biztosított REP produktum használható fel. A REP elemeit a vezető nemzet koordinálásával esetenként több nemzet meteorológiai központjai állítják elő. A hadműveletek támogatását végző meteorológiai és oceanográfiai (METOC) csoportoknak el kell utasítaniuk a saját nemzeti METOC központjaik által készített, a REP részét nem képező környezeti produktumokat. Ha az időjárás gyors megváltozása azonban ezt szükségessé teszi, harcászati szinten el lehet térni a REP által biztosított információktól.

Készenlét

Napjaink világpolitikai eseményei miatt a katonai erő alkalmazására bármikor szükség lehet a világ bármely részén, ugyanakkor a fegyveres erők feladatai közé tartozik a természeti és ipari katasztrófák következményeinek felszámolásában való részvétel is. A katonai erők hatékony alkalmazása maga után vonja a meteorológiai támogatás szükségességét is. A meteorológiai szolgálat felkészült arra, hogy folyamatosan képes legyen támogató feladatok ellátására állandó települési helyétől eltérő helyszíneken is. Megfelelő készenlétről azonban csak akkor beszélhetünk, ha a magas szintű szakmai felkészültség és a korszerű felszerelés megléte mellett a meteorológiai támogató részlegek mobilitása és autonóm módon való működésének képessége is biztosított. A meteorológiai támogató csoportok, részlegek mindenkori készenlétének biztosítása a NATO tagállamok nemzeti felelőssége.

A készenlétet tehát a megfelelően képzett, elegendő létszámú szakszemélyzet és a támogatási feladatok ellátásához szükséges meteorológiai infrastruktúra együttes megléte jelenti. A készenlét azt is magában foglalja, hogy az állandó települési helytől eltérő helyszínen történik a meteorológiai támogatás. Ehhez a katonai meteorológiai szolgálatnak rendelkeznie kell legalább egy mobil, műveleti területre kitelepíthető meteorológiai támogató csoporttal és a feladat ellátásához szükséges meteorológiai infrastruktúrával.

5.2.2 A meteorológiai támogatás végrehajtásának feltételei

A meteorológiai támogatás komplex rendszerében a széleskörű nemzetközi együttműködés biztosítása érdekében nemcsak az alapelveknek, de a személyi és tárgyi feltételeknek is egységes alapokon kell nyugodniuk. A meteorológiai támogatás végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit az alábbiakban részletezzük.

Személyi feltételek

A meteorológiai támogatás komplex feladatát csak elegendő létszámú és megfelelően képzett szakszemélyzet képes végrehajtani. A támogatási folyamat minden szintjén, a meteorológiai mérések és megfigyelések, az adatgyűjtés, az adatfeldolgozás, az objektív analízis, a numerikus előrejelzés, a feladat-orientált előrejelzés, a közvetlen meteorológiai támogatás és a tájékoztatás során egyaránt szakmailag és katonailag is felkészült állományra van szükség. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a meteorológus szakállomány tisztában van a katonai célkitűzésekkel, és tudja, hogy az időjárás várhatóan milyen hatással van vagy lesz a feladatok végrehajtására. A meteorológiai infrastruktúra működőképességének fenntartása alapvető fontosságú, ezért a katonai meteorológiai szolgálat a támogatást végző állományt – a megfelelő polgári szervek szakembereinek bevonásával – a meteorológiai infrastruktúra elemeinek üzemeltetésére és napi karbantartására is kiképezi.

Technikai feltételek

Az időjárás jövőbeni állapotát mindenkor a távoli és közeli múltban, valamint a jelenben végzett műszeres mérések és vizuális megfigyelések eredményeire alapozzuk. A meteorológiai előrejelzés a mérési és megfigyelési adatokra támaszkodva prognosztizálja a légkör jövőbeni állapotát. Ezért a meteorológiai támogatás végrehajtásának elősegítése érdekében a katonai meteorológiai szolgálat olyan meteorológiai infrastruktúrát épít ki és üzemeltet folyamatosan, amely alkalmas az előrejelzés számára nélkülözhetetlen, nagy mennyiségű, megfelelően pontos adat előállítására, feldolgozására, az információ tárolására, archiválására, a meteorológiai produktumok megjelenítésére, valamint a meteorológiai információ továbbítására, a távközlésre.