6.7 Kérdések

 1. Hol született Köppen és milyen családból származott?

 2. Hogyan és mikor ismerkedett meg Köppen a mediterrán éghajlat hangulatával?

 3. Hol végezte Köppen a doktori tanulmányait? Mi volt a doktori tanulmányainak a témája?

 4. Hol kezd el Köppen dolgozni a doktori tanulmányai után?

 5. Hogy kerül ki Köppen Németországba?

 6. Hol dolgozott Köppen meteorológusként Németországban?

 7. Hogyan kapcsolódik Köppen élete a Meteorologische Zeitschrift c. folyóirathoz?

 8. Hány évig élt Köppen és hány éves korában jelent meg az utolsó cikke a Meteorologische Zeitschrift c. folyóiratban?

 9. Milyen rokoni kapcsolatban volt Köppen Alfred Wegenerrel? Volt-e szakmai együttműködés közöttük?

 10. Ki írt Köppen életéről könyvet?

 11. Hol és milyen körülmények között végezte Charles Warren Thornthwaite a középiskolai tanulmányait?

 12. Hol volt Thornthwaite doktori képzésen? Ki volt a témavezetője és mi volt doktori munkájának a tárgya?

 13. Mi volt Thornthwaite 1. meteorológiai vonatkozású cikkének a tárgya?

 14. Hány éves volt Thornthwaite, amikor megjelent a híres Climates of North America according to a New Classification c. munkája? Volt-e e cikken kívül más, éghajlat-osztályozással foglalkozó tanulmánya?

 15. Meséljünk John Seabrook szerepéről Thornthwaite életében!

 16. Hogyan alakult Thornthwaite élete, miután elhagyta John Seabrook farmját?

 17. Meséljünk Thornthwaite alma mater egyeteméhez fűződő kapcsolatáról?

 18. Milyen betegségben hunyt el Thornthwaite?

 19. Mi volt Holdridge végzettsége?

 20. Mely országokban dolgozott Holdridge erdészként és milyen feladatokkal bízták meg?

 21. Hány éves korában publikálta Holdridge életének legismertebb közleményét a Science c. folyóiratban? Mikor szerezte meg a PhD diplomáját?

 22. Hány éves korában publikálta Holdridge a Life Zone Ecology c. könyvét?

 23. Hol és mikor alapította meg Holdridge a La Selva nevű, igen híres kutatóintézetet?

 24. Hol és mely nyelvterületen dolgozott Holdridge professzorként?

 25. Mi volt Holdridge utolsó műve, és mi volt a mű témája?

 26. Ki volt Konkoly-Thege Miklós? Hogyan határozta meg Réthly Antal életét?

 27. Milyen munkahelyeken dolgozott Réthly Antal, amíg le nem doktorált?

 28. Hány éves korában doktorált Réthly Antal? Mi volt doktori munkájának a témája?

 29. Kapcsolódott-e Réthly Antal munkája az Adriai-tengerhez?

 30. Kapcsolódott-e Réthly Antal munkája Törökországhoz?

 31. Mikor kérik fel Réthlyt az 1. nemzeti Éghajlati Atlasz szerkesztésére?

 32. Mi köze Réthlynek a Magyar Meteorológiai Társasághoz?

 33. Hogyan vett részt Réthly Budapest II. világháború utáni újjáépítésében? Hány éves volt ekkor?

 34. Hogyan érintette Réthlyt a II. világháború utáni kommunista hatalomváltás?

 35. Melyik intézménynek adta át Réthly a klimatológiai adatgyűjtéssel kapcsolatos kéziratait? Mi volt a motivációja?

 36. Hány évesen publikálta Réthly az Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-ig c. munkáját?

 37. Hány évesen publikálta Réthly Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-1800-ig c. munkáját?

 38. Kinek a jóvoltából (intézmény, szerkesztő) jelent meg az Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1801-1900-ig c. könyv I. és II. kötete, melyeknek forrásanyagát szintén Réthly adatgyűjteménye képezte?

 39. Foglalkozott-e Réthly a klimatológia mellett más földtudományokkal? Ha igen, melyekkel?

 40. Hol és hány éves korában doktorált Berényi?

 41. Jellemezzük röviden a debreceni éghajlati megfigyelések múltját? Hogyan folytatta Berényi e munkát?

 42. Hány éves korában lett Berényi egyetemi magántanár, majd egyetemi tanár?

 43. Mikor kezdett Berényi mikroklíma-mérésekkel foglalkozni? Jellemezzük röviden Berényi mikroklíma-mérésekkel kapcsolatos munkáját!

 44. Mely mű tekinthető Berényi életművének?

 45. Hogyan érintette Berényit a trianoni békediktátum?

 46. Ki az a két botanikus, akiknek az érdeklődési köre olyan tág volt, hogy az éghajlat tanulmányozásán túl a Világegyetemről is értekeztek? Jellemezzük ezeket az elképzeléseket!

 47. Mennyire hatottak a modern időjárástan vívmányai az éghajlat-osztályozással foglalkozó kutatók munkájára, szemléletére?

 48. Jellemezzük röviden Köppen hatását a többi éghajlat-osztályozással foglalkozó tudós munkájára!

 49. Jellemezzük röviden az I. és a II. világháború hatását Köppen, Holdridge, Thornthwaite, Réthly és Berényi munkásságára[116]!

 50. Hogyan hatott a fasizmus és a kommunista rendszerváltás e kutatók életére[117]?

 51. Hogyan jellemezhető a meteorológia fejlődése Magyarországon 1870-től napjainkig[118]?[116] Egy tanács: pl. meg lehet nézni azt, hogy ki mennyit publikált az adott időszakokban. Ez persze csak egy a számos más mutató közül.

[117] Ezt lehetetlen megítélni az ő perspektívájukból, ezért csak a tények felsorolására szorítkozzunk!

[118] E témát illetően sok információt szolgáltat Bodolai és Bodolainé Jakus (1970) cikke.