4.4 Az áthidaló Mologyenszkij- és a Burša-Wolf-féle paraméterezés összehasonlítása

Az áthidaló Mologyenszkij (ÁM) és a Burša-Wolf-féle (BW) paraméterezés közötti legfontosabb különbségeket a 4. táblázat mutatja be.

Áthidaló Mologyenszkij-paraméterezés

Burša-Wolf-paraméterezés

Egyszerűbb

bonyolultabb

általában pontatlanabb

általában pontosabb

paraméterei könnyen számíthatók

paramétereinek becslése nehezebb

A paraméterek jelentése egyértelmű

az elforgatási paraméterek kétfajta konvenciót követhetnek

Minden térinformatikai szoftver ismeri

számos (de nem minden) térinformatikai szoftver ismeri

4. táblázat. Az áthidaló Mologyenszkij- és a Burša-Wolf transzformációs eljárás összehasonlítása

Itt jegyezzük meg, hogy az Egyesült Államok térképészeti hatósága, az NMA (National Mapping Agency), és elődei (NIMA: National Imagery and Mapping Agency; DMA: Defense Mapping Agency) az ÁM paraméterezést, míg a NATO a Burša-Wolf-féle paraméterezést tartja követendőnek.

Bármely paraméterezést választjuk, az alapfelületek közötti átszámításnak (az egyes alapfelületek kiegyenlítési hibái miatt) a hibája csak igen kis területen elégíti ki a geodéziai számítási pontosságot, tehát marad a hiba néhány centiméteren belül. A nagy pontosságú átszámítási feladatokat más eljárással, a gyakorlatban általában magasabbfokú polinomiális illesztéssel kell megoldani. A térinformatikai szoftverek ugyanakkor csak a legritkább esetben engedik meg a felhasználónak, hogy ilyen polinomsorokat definiáljon. A térinformatikai pontosságot (ami kb. a térképi leolvasás hibájának felel meg, és topográfiai térképek esetén 5-10 méter körüli) azonban bármelyik paraméterezésen alapuló eljárás kielégíti. Az 5. táblázatban megadjuk az egyes térképi felmérések alapfelülete és a WGS84 közötti átváltás jellemző országos pontosságát Magyarország mai területére, a kétfajta paraméterezés alkalmazásával.

felmérés

ÁM átlagos (max.) hibája

BW átlagos (max.) hibája

II. katonai felmérés

30 (200)

nem definiált transzformáció

III. felmérés-sztereo rendszer

5 (12)

1,5 (4)

DHG (1943)

2 (5)

2 (5)

EOV (1972)

1

0,2 (0,5)

Katonai Gauss-Krüger (1983)

1

0,2 (0,4)

5. táblázat. A magyarországi felmérések és a WGS84 közti transzformációk hibái méterben az áthidaló Mologyenszkij- és a Burša-Wolf eljárással

A kétféle rendszer alkalmazásakor elkövethető legnyilvánvalóbb hiba az, hogy a ÁM- és BW-paraméterek között az esetek túlnyomó részében nem lehet egyszerűen átszámítani. Ha ismerjük a transzformáció 7 BW-paraméterét, akkor abból nem származtatható a ÁM-transzformáció 3 paramétere a 3 elforgatási és egy méretarány-tag egyszerű elhagyásával!

Az a hiba is előfordul, hogy egy nem kellően pontos BW-paramétersort úgy próbálnak javítani, hogy eltolási tagjait egy másik transzformációból, vagy egy ÁM-paramétersorból egyszerűen kimásolják. Ez a művelet azoban így nem végezhető el a BW-paraméterek meghatározása csak egységes algoritmussal történhet, a következő pontban leírtaknak megfelelően.

Amennyiben egy paramétersor pontatlan eredményt szolgáltat (különösen, ha az átváltási hiba kétszerese a dátumtranszformáció nélküli eltolásnak), próbálkozzunk a paraméterek előjelének (mindegyiknek) a megfordításával.

Ha így sem jutunk pontosabb átszámítási eredményekhez, akkor a BW-eljárás esetén fordítsuk meg csak az elforgatási tagok előjelét. Ellenőrizzük, hogy az elforgatási tagok mértékegysége egyezik-e a szoftver által igényelttel (szögmásodpercben vagy radiánban adottak-e az értékek). Van, ahol a méretaránytényezőt ppm-ben (part per million; milliomodrész) kell megadni, és akad olyan szoftver, ahol a tényleges arányt, egy 1-hez igen közeli tört számként kell megadni (a „nincs méretarány-különbség” számértéke az előbbi esetben nulla, az utóbbiban pedig 1). Végezetül: sok térinformatikai rendszer csak úgy „vesz tudomást” az adatfile-jaiban manuálisan módosított paraméterekről, ha újraindítjuk a programot.