Hivatkozások, olvasnivalók

Adorno, Theodor, W. (1998): A művészet és a művészetek. Irodalmi és zenei tanulmányok. Helikon Kiadó, Budapest

Antik Sándor (2010): Vizuális megismerés és kommunikáció. Egyetemes Műhely Kiadó és Bolyai Társaság, Kolozsvár

Arnheim, Rudolf (1979 [1974]): A vizuális élmény – Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest

Arnheim, Rudolf (1974): A kifejezés (expresszió) alaklélektani elmélete. In Kardos Lajos (szerk.): Alaklélektan. Gondolat Kiadó,Budapest

Andor Csaba (1980): Jel – kultúra – kommunikáció. Interdiszciplináris szempontok a kultúrakutatásban. Gondolat Kiadó, Budapest

Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat Kiadó, Budapest

Bacsó Béla (é.n.): Perspektíva és észlelés. http://www.c3.hu/scripta/vulgo/2/1-2/bacso.htm

Bak Imre (1977): Vizuális alkotás és alakítás. Népművelési Intézet (NPI), Budapest

Barnlund, Dean C. (2003 [1970]):A kommunikáció tranzakciós modellje. In Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. General Press Kiadó, 26–42. old.

Barthes, Roland (1971): A szemiológia elemei. In Barthes, R.:Válogatott írások. Európa Kiadó, Budapest

Barthes, Roland(1999 [1967]): A divat mint rendszer. Helikon Kiadó, Budapest

Baudrillard, Jean (1987): A tárgyak rendszere. Gondolat, Budapest

Bálványos Huba–Sánta László (1997): Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció. Balassi Kiadó, Budapest

Bán András (szerk., 1999): Körülírt képek. Fényképezés és kultúrakutatás. Miskolci Galéria–Magyar Művelődési Intézet,Miskolc–Budapest

Belting, Hans (2003): Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok. Kijárat Kiadó, Budapest

Berger, John (1990 [1984]): Mindennapi képeink. Corvina Kiadó, Budapest

Berger, René (1977 [1968]): A festészet felfedezése. I. A látás művészete. II. A megítélés művészete. Gondolat Kiadó, Budapest

Bergdtröm, Bo (2009): Bevezetés a vizuális kommunikációba. Scolar Kiadó, Budapest

Béres István–Horányi Özséb (szerk., 2001): Társadalmi kommunikáció.Osiris Kiadó, Budapest

Bodóczky István (2003): A vizuális nevelés megújítása, új paradigmája.Új Pedagógiai Szemle, (7-8) http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-07-ta-bodoczky-vizualis

Boehm, Gottfried (1997 [1980]): A képi érzelem és az érzékszervek. Fordította Poprády Judit. In Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat Kiadó, Budapest, 242–253. old.

Bohannan, Paul–Glazer, Mark (szerk., 1997 [1988]): Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem–McGraw-Hill, Budapest

Bourdieu, P. (1978 [1968]): A művészeti észlelés szociológiai elméletének elemei. In Józsa Péter. (szerk.): Művészetszociológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 175–200. old.

Buda Béla–Sárközy Erika (szerk., 2001):Közéleti kommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest

Calvin, William H. (1997):A gondolkodó agy. Az intelligencia fejlődéstörténete. Kulturtrade Kiadó, Budapest

Changeux, Jean-Pierre (2000 [1993]): Agyunk által világosan. A neuronális ember, avagy az agykutatás keresztmetszete. Typotex Kiadó, Budapest

Clark, Andy (1999 [1989]): A megismerés építőkövei. Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás. Osiris Kiadó, Budapest

Darvas György (1999): A szimmetria a tudományban és a művészetben. Magyar Tudomány. (3) 257–265. old.

Dennett, Daniel C. (1998): Az intencionalitás filozófiája. Válogatta Pléh Csaba.Osiris Kiadó, Budapest

Descola, Philippe–Lenclud, Gérard–Severi, Carlo–Taylor, Anne-Christine (1993 [1988]): A kulturális antropológia eszméi. Századvég Kiadó, Budapest

Donald, Merlin (2001 [1991]): Az emberi gondolkodás eredete. Osiris Kiadó, Budapest

Eco, Umberto (1990): A vizuális üzenetek szemiológiája. In S. Nagy Katalin: Művészetszociológiai szöveggyűjtemény II. Tankönyvkiadó, Budapest

Eco, Umberto (1998): Nyitott mű. Európa Könyvkiadó, Budapest

Elkins, James (2003): Mi a visual studies?

http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=619

Eysenck, Michael W.–Keane, Mark T. (1997 [1990]):Kognitív pszichológia. Fordította: Bocz András. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Farkas András–Gyebnár Viktória (szerk., 1995): Vizuális művészetek pszichológiája I. Szöveggyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Farkas András (szerk., 1997):Vizuális művészetek pszichológiája II. Szöveggyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Flusser, Vilém (1990 [1983]): A fotográfia filozófiája. Tartóshullám – Belvedere, Budapest

http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html#V

Flusser, Vilém (1992 [1990]): Képeink.2000, 1992/2.,

Flusser, Vilém (2005): Paradigmaváltás

http://www.c3.hu/%7Etillmann/forditasok/FLUSSER/para.html

Focillon, Henri (1982 [1970]): A formák élete. Gondolat Kiadó, Budapest

Foucault, Michel (2000 [1966]): A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Fordította: Romhányi Török Gábor. Osiris Kiadó, Budapest

Gászpor Réka (2003):Verbális és nonverbális kommunikáció. PONTfix és PONT Kiadó, Sepsiszentgyörgy és Budapest

Gombrich, Ernst H. (1972 [1959]): Művészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest

Gombrich, Ernst H. (1999 [1991]):Miről szólnak a képek? Beszélgetések művészetről és tudományról. Fordította: Klimó Ágnes. Budapest, Balassi Kiadó, Tartóshullám

Gregory, R. L.−Gombrich, Ernst H. (szerk.,1982 [1973]): Illúzió a természetben és a művészetben. Gondolat Kiadó, Budapest

Gross, Charles G. (2004): Agy, látás, emlékezet. Mesék az idegtudomány történetéből. Typotex Kiadó, Budapest

Hall, T. Edward (1995 [1966]): Rejtett dimenziók. Fordította Falvai Mihály. Katalizátor Iroda, Budapest

Hámori József (2005 [1999]): Az emberi agy aszimmetriái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest

Herbert, James D. (2003): Vizuális kultúra / Visual Studies. Fordította Hornyik Sándor.

http://www.magyarepitomuveszet.hu/vizkult.php?id=335

(Eredeti mű: James D. Herbert: Visual Culture/Visual Studies. In Robert S. Nelson–Richard Schiff: Critical Terms for Art History. Second Edition, University of Chicago Press, Chicago, 2003. 452–464. old.

Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest

Hoppál Mihály−Jankovics Marcell−Nagy András−Szemadám György (1997): Jelképtár. Helikon Kiadó, Budapest

Horányi Attila (2001): A képekről. In Béres István–Horányi Özséb (szerk., 2001): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, 178–188. old.

Horányi Özséb (2001): A kommunikációról. In Béres István–Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, 22–34. old.

Horányi Özséb (szerk., 2003a): A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Typotex, Budapest

Horányi Özséb (szerk., 2003b): Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Kommunikáció II. A kommunikáció világa. General Press Kiadó, Budapest

Horányi Özséb (2006 [1975, 1991]. Jel, jelentés, információ, kép. General Press Kiadó, Budapest

Hornyik Sándor (é. n.): Vizuális kultúrák – a kezdetekről. 


http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=24

Hornyik Sándor (é. n.):A vizuális kultúra genealógiája. Egy lehetséges kronológia.


http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=25

Kampis György–Rapolyi László (2001): Evolúció és megismerés. Typotex Kiadó, Budapest

Kardos Lajos (szerk., 1974): Alaklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest

Kállai János–Kárádi Kázmér–Tényi Tamás (1998): A térélmény kultúrtörténete és pszichopatológiája. Tertia Kiadó, Budapest

Kárpáti Andrea (1985): Képolvasás. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kárpáti Andrea (1991): Látni tanulunk. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kárpáti Andrea (2005): A kamaszok vizuális nyelve. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kárpáti Andrea–Gaul Emil (2011): A vizuális képességrendszer: tartalom, fejlődés, értékelés. In Csapó Benő–Zsolnai Anikó (szerk., 2011): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 41–82 . old.

Kárpáti Andrea (2013, közlésre elfogadva): Vizuális tanulás. Benedek András–Golnhofer Erzsébet (szerk.,2013, előkészületben): Változó tanulási környezetek. Tanulmányok a neveléstudomány köréből sorozat.

Kepes György (1979[1944]):A látás nyelve. Gondolat Kiadó, Budapest

Kepes György(1979): A világ új képe a tudományban és a művészetekben. Corvina Kiadó, Budapest

Kincses Károly (é. n.): Kísérlet egy érvényes fotótipológia felállítására.http://fotomult.c3.hu/eloszo.html

Kovács Ilona–Szamarasz Vera Zoé (szerk., 2006): Látás, nyelv, emlékezet. Typotex Kiadó, Budapest

Kovács Gyula (2001): A vizuális tudat. Magyar Tudomány, 2001/10.

http://www.matud.iif.hu/01okt/kovacs.html

Kovács Gyula (2002): Agy és kép.


http://vision.c3.hu/symposion20021020.html

Kubinyi Enikő–Miklósi Ádám (szerk., 2006): Megismerésünk korlátai. Gondolat Kiadó, Budapest

Lehmann Miklós (é. n.):A digitális kép.


http://www.tofk.elte.hu/tarstud/lehmann/digitkep.pdf

Leonardo da Vinci (1973 [+1519]):A festészetről. Corvina Kiadó, Budapest

Lessing, G. E. (1877): Laokoon, vagy a festészet és költészet határairól. Franklin Társulat, Budapest

McLuhan, Marshall (2001 [1962]): A Gutenberg – galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor Kiadó, Budapest

Miklós Pál (1976): Vizuális kultúra. Elméleti és kritikai tanulmányok a képzőművészetek köréből. Magvető Könyvkiadó, Budapest

Miklós Pál (1980): Kép és kommunikáció. MUOSZ Oktatási Igazgatósága, Budapest

Mitchell, W. J. T. (1995): Interdiszciplinaritás és vizuális kultúra kutatás.

http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=168

Moholy-Nagy László (1976): A festéktől a fényig. Corvina Kiadó, Budapest

Moholy-Nagy László (1996): Látás mozgásban. Műcsarnok-Intermédia, Budapest

Nyíri Kristóf (é.n.):Képiség a filozófia történetében. A kettős kódolás elmélete Platóntól Wittgensteinig.


http://www.nytud.hu/program/Nyiri.ppt

Nyíri Kristóf (szerk., 2001a): A 21. századi kommunikáció útjai. MTA Filozófiai Kutatóintézete, Budapest

Nyíri Kristóf (2001b): Mentális képek, mint teoretikus konstrukciók. Magyar Tudomány, 2001/10.

http://www.matud.iif.hu/01okt/nyiri.html

Nyíri Kristóf (2007):Szavak és képek. Világosság, 9. sz. 3–12. old.

Panofsky, Ervin (1984 [1955]): A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat Kiadó, Budapest

Peternák Miklós (1992): A kép a camera obscurától a computerig. In Kárpáti Andrea (szerk.): Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításába. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 47–59. old.

Peternák Miklós (szerk.,2002): Vision – Látás és kép. Kiállítási katalógus. Műcsarnok, Budapest

Sacks, Oliver (2011): Az elme szeme. Akadémiai Kiadó, Budapest

Sándor Zsuzsa (2003): A vizuális nyelv képi világa. Miskolci Egyetemi Kiadó, Sárospatak

Sándor Zsuzsa (2011): Vizuális alkotástípusok a kommunikációban. A vizuális kommunikáció változatainak összehasonlító elemzése. PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program

Schuster, Martin (2005): Művészetlélektan. Képi kommunikáció – Kreativitás – Esztétika. Panem Kiadó, Budapest

Searle, John R. (1990): Számítógép lenne az emberi elme? Tudomány, 1990. 3. szám 10–21. old.

Searle, John R. (2003): A képi reprezentáció. In Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Typotex, Budapest, 205-225. old.

Séra László–Kárpáti Andrea–Gulyás János (2002): A térszemlélet. A vizuális-téri képességek pszichológiája, fejlesztése és mérése. Comenius Kiadó, Pécs

Szecskő Tamás (1994):A tömegkommunikáció társadalmi hatásai. Bevezetés a tömegkommunikáció szociológiájába. Oktatáskutató Intézet, Budapest

A tömegkommunikáció társadalmi hatásai. Bevezetés a tömegkommunikáció szociológiájába. (1994) Oktatáskutató Intézet,Kutatás közben-sorozat, Budapest, 23 p.

Székácsné Vida Mária (1982): A művészeti nevelés hatásrendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zrínyifalvi Gábor (2002): Ez pipa. Magritte képétől Foucault elemzéséig és vissza. Enigma könyvek, Kijárat Kiadó, Budapest

Zrínyifalvi Gábor (1997): A kép paradigmája. 


http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/ZRI1.html

Internetes források

Mini course in visual communication.

https://dl.dropbox.com/u/100647430/Books/mini_course_in_visual_communication.pdf

Hillgoss, Howard: Visual communication.

https://dl.dropbox.com/u/100647430/Books/hillgoss_howard_-_visual_communication.pdf

Vizuális kommunikáció – összefoglaló jegyzet 1. 


http://design.scolar.hu/vizualis-kommunikacio.html

Vizuális kommunikáció – összefoglaló jegyzet 2.

http://miau.gau.hu/levelezo/topdf/Vizkomm2012t.pdf

Művészetelméleti tananyag sorozat, 4. rész: Vizuális kommunikáció.

http://109.74.55.19/tananyag/tananyagok/muvelm/4_0980_004_101115.pdf

A vizuális kultúra alapjai – jegyzet.

http://www.scribd.com/doc/24735625/A-vizualis-kultura-alapjai